Xing Yi Quan

Xing Yi Quan Written By Tim Cartmell Xing Yi Quan (Hsing Yi Ch’uan) is the oldest of the orthodox, internal styles of Chinese martial art (predating the creation of both Taiji Quan and Ba Gua Zhang). Xing refers to form or shape and Yi commonly refers to the mind or intent. Quan [fist] denotes a … Continue reading Xing Yi Quan